تماس با ما

دفتر مرکزی:

۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۴۰۰   

کارخانه:

۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۷۷۷        

خدمات مشتریان:

۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۴۵۰

  1. محصولات
  2. News
  3. خلاصه
  4. با Drybox جدید میتوان دستگاه را در خارج از ساختمان نیزنگهداری کرد