1. Kontakt
  2. Przegląd
  3. Przedsiębiorstwo
  4. Stopka redakcyjna
  5. Warunki uczestnictwa w seminarium szkoleniowym

Warunki uczestnictwa w seminarium szkoleniowym

organizowanym przez firmę Trotec GmbH

1. Ogólne informacje dotyczące uczestnictwa w seminarium

Grupa Trotec GmbH (dalej Trotec) oferuje szereg systematycznie organizowanych, obszernych seminariów oraz zajęć szkoleniowych. Uczestnictwo w tych programach szkoleniowych objęte jest następującymi warunkami.

2. Zgłoszenie 

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium przeprowadzone "online " za pomocą formularza internetowego ułatwia rezerwację poprzez łatwe wprowadzanie danych i szybką komunikację. Potwierdzenie zgłoszenia przez zgłaszającą osobę powoduje wyrażenie zgody na uczestnictwo w seminarium na określonych warunkach (oferta). W celu zagwarantowania bezpieczeństwa operacji, na podany adres email przesłanie zostaną kopia danych zgłoszeniowych z prośbą o ich sprawdzenie. Oferta staje się wiążąca po przesłaniu do uczestnika materiałów szkoleniowych i rachunku. Wcześniej uczestnictwo w szkoleniu nie jest oficjalnie potwierdzone.

3. Zakres usługi 

Oferta seminarium obejmuje określony program szkoleniowy, zgodnie z listą ofertową przesłaną przez firmę Trotec w momencie złożenia zamówienia. Gwarancje (potwierdzenie zakresu usługi) mają ważność, jeżeli są częścią opisu seminarium lub zostały przesłane przez firmę Trotec w formie pisemnej.

4. Koszty, płatności/roszczenia/ograniczenie zakresu usługi

a. Wszystkie ceny podane są jako ceny końcowe netto, do których należy doliczyć podatek obrotowy. Cena seminarium obejmuje koszt koniecznych materiałów oraz napojów orzeźwiających serwowanych w trakcie przerw. W szczególności koszt seminarium nie obejmuje kosztów podróży i zamieszkania.

b. Płatność następuje na podstawie rachunku.

I. W przypadku płatności na podstawie rachunku, termin płatności jest natychmiastowy, nie późniejszy niż podana na nim data płatności.

II. W przypadku rezygnacji powyżej 10 dni przed rozpoczęciem seminarium, pobierana jest opłata manipulacyjna wynosząca 100,- EUR od każdego uczestnika. W przypadku rezygnacji poniżej 10 dni przed rozpoczęciem seminarium, zwrot kosztu seminarium nie przysługuje. Możliwe jest zgłoszenie uczestnika zastępczego.

III. Wezwanie do zapłaty połączone jest z opłatą ryczałtową wynoszącą 10,- EUR.

c. Kompensacja jest dopuszczalna pod warunkiem jednoznacznie stwierdzonego roszczenia.

d. Niezależnie od powodu odwołania seminarium ze strony firmy Trotec, zwrotowi ulega cała kwota rezerwacji. Inne roszczenia są wykluczone zgodnie z punktem 5.

5. Odpowiedzialność 

a. Roszczenia skierowane przeciwko firmie Trotec niezależnie od ich powodu, nie będą uznawane. Dotyczy to także niedotrzymania warunków umowy, umów wpływających na osoby trzecie oraz niedozwolonego postępowania względem firmy Trotec i ich prawnych przedstawicieli. Założeniem jest stwierdzenie, że roszczenia nie odnoszą się do szkód spowodowanych w sposób zamierzony lub wynikających z rażącego zaniedbania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku roszczeń pokrywanych z własnego ubezpieczenia, które uczestnik/meldujący winien zawrzeć we własnym zakresie.

b. Odpowiedzialność firmy Trotec oznacza

I. całkowity zwrot kosztów w przypadku jednoznacznej winy własnej lub prawnego przedstawiciela oraz głównego podwykonawcy, bez odpowiedzialności w przypadku jednoznacznej winy pomocniczego podwykonawcy;

II. akceptację dodatkowych zobowiązań oprócz głównego obowiązku spełnienia wymagań umowy.

III. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkód o przewidywalnym zakresie.

6. Ochrona danych 

a. W zależności od zastosowania i usługi, korzystanie z oferty seminariów online, organizowanych przez firmę Trotec, łączy się z gromadzeniem danych osobowych. Dane te są przechowywane do momentu wyczerpania zakresu zawartej umowy w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych przez osoby trzecie.

b. Firma Trotec gwarantuje wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych wyłącznie w ramach obowiązującego prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

7. Miejscem wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu 

a. Miejscem wykonania zapłaty za uczestnictwo oraz właściwość miejscowa sądu dla obu stron to Heinsberg, kod pocztowy 52525. Obowiązuje to także dla roszczeń wekslowych i czekowych. Miejsce przeprowadzenia szkolenia jest wyszczególnione dla każdego seminarium.

b. Umowa jest zawierana w odniesieniu do prawa Republiki Federalnej Niemiec, także wtedy, gdy uczestnik szkolenia na stałe przebywa zagranicą. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przeniesienia przez uczestnika szkolenia swojego miejsca pobytu za granicę lub w przypadku braku nawiązania z nim kontaktu.

8. Reguła salwatoryjna

Umowa i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleni zachowują ważność także w przypadku braku aktualności lub braku dookreślenia niezgodności części umowy. Jeżeli poszczególne postanowienia stosunku umownego są nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienia zastąpione będą postanowieniami skutecznymi, najbardziej odpowiadającymi ekonomicznemu celowi umowy. 

 

(Wydanie 25.07.2005)