Zimny parownik sprężarkowego osuszacza niskotemperaturowego
Home Comfort

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Osuszanie
  4. Praktyczne informacje o osuszaczach powietrza
  5. Zestawienie technologii osuszania powietrza
  6. Osuszacz kondensacyjny ze sprężarką

Osuszacz kondensacyjny ze sprężarką

Techniczne różnice i zasada działania sprężarkowych osuszaczy niskotemperaturowych.

Większość zastosowań w warunkach domowych realizowana jest w zakresie temperatur od 12 do 25 °C. W tym obszarze parametrów eksploatacyjnych osuszacze niskotemperaturowe są najczęściej stosowane ze względu na bardzo atrakcyjny stosunek ceny do parametrów, skuteczności i wydajności energetycznej.

Sprężarkowe osuszacze kondensacyjne działają w sposób podobny do lodówek. Wewnątrz urządzenie kryje się ciśnieniowy system chłodzenia, tłoczący środek chłodniczy pomiędzy dwoma wymiennikami ciepła – skraplaczem i parownikiem.

Wykorzystanie gwałtownego schładzania

Kompresor i zawór rozprężny różnicują ciśnienie, jakiemu poddawany jest środek chłodniczy w tym zamkniętym obiegu. Dzięki temu, sprężany gaz zwiększa swoją temperaturę a w trakcie rozprężania po stronie parownika schładza się głęboko poniżej temperatury pomieszczenia.

W parowniku następuje bardzo szybkie obniżanie temperatury. Powietrze jest gwałtownie chłodzone poniżej temperatury punktu rosy, dzięki czemu zawarta w nim wilgoć kondensuje do postaci kropel wody gromadzonych w zbiorniku. Zimne, suche powietrze jest prowadzone przez gorący skraplacz, odbiera jego ciepło i następnie jest kierowane jako suche, ciepłe powietrze z powrotem do pomieszczenia, gdzie jest nasycane wilgocią.

Wyeliminowanie zagrożenia zamarzaniem

W zależności od temperatury toczenia i wilgotności powietrza, parownik może uzyskać bardzo niskie temperatury, łącznie z osadzaniem się lodu na jego powierzchni przy temperaturach poniżej 15 °C.

Narastająca warstwa lodu powoduje niedrożność ożebrowania (oblodzenie) i zmniejsza wydajność osuszania urządzenia.

Z tego względu, wszystkie sprężarkowe osuszacze kondensacyjne są wyposażone w systemy regularnego odmrażania parownika, z zastosowaniem cyrkulacji powietrza lub gorącego gazu. Dalsze informacje zamieszczono w rozdziale „Typy odmrażania”.

Brak procesu rozmrażania w recyrkulacji lub gorącym gazem oznaczałby całkowite zamrożenie parownika (części zimnej) aż do całkowitej niedrożności i zablokowania przepływu powietrza.

Zasada działania sprężarkowego osuszacza niskotemperaturowego
Otwarty w celach serwisowych sprężarkowy osuszacz niskotemperaturowy składa się ze zintegrowanego wymiennika ciepła z umieszczonym przed nim parownikiem (1), na którego zimnej powierzchni zachodzi skraplanie pary wodnej. Skropliny są odprowadzane do umieszczonej poniżej rynny (2) i następnie do zbiornika kondensatu. W dolnej części urządzenia widoczna jest sprężarka (3) środka chłodniczego.
Otwarty niskotemperaturowy osuszacz sprężarkowy
Widok wymiennika ciepła i wanny kondensatu

Typy odmrażania stosowane w sprężarkowych osuszaczach niskotemperaturowych:

Odmrażanie cyrkulacyjne

Ten typ odmrażania następuje w sterowanym elektronicznie lub czujnikowo trybie cyrkulacji. Jest to tzw. odmrażanie elektroniczne lub elektryczne.

Znaczne oblodzenie parownika powoduje wyłączenie kompresora i uruchomienie procedury odmrażania, w czasie której zazwyczaj dmuchawa pracuje nadal, a parownik jest rozmrażany ciepłym powietrzem.

Zjawisko to jest szeroko stosowane i skuteczne przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15 °C.

Zastosowanie tego rodzaju osuszaczy w niższej niż 15°C temperaturze oznacza obniżenie się temperatury powierzchni parownika poniżej 0 °C, co powoduje silne oblodzenie parownika. Z tego powodu, urządzenia takie są rozmrażane w trybie cyrkulacyjnym praktycznie ciągle, co oznacza znaczne wydłużenie czasu odmrażania.

Osuszacze powietrza z odmrażaniem recyrkulacyjnym nie mogą być praktycznie stosowane do regularnego osuszania w takich warunkach, ponieważ urządzenie praktycznie ciągle pracować będzie w trybie odmrażania.

Z tego względu, osuszacze niskotemperaturowe z odmrażaniem cyrkulacyjnym są przeznaczone wyłącznie do umiarkowanych temperatury powietrza, leżących powyżej 15 °C. Z ekonomicznego punktu widzenia, niemal zawsze sprawdzą się one w pomieszczeniach ogrzewanych.

Odmrażaniem gorącym gazem

Osuszacze powietrza przeznaczone do chłodnych pomieszczeń nie są wyposażone w odmrażanie cyrkulacyjne, lecz w system rozmrażania gorącym gazem stosowany w procedurze obejściowej.

Gorący gaz obiegu chłodzenia jest wykorzystywany do szybkiego i skutecznego odmrażania. W początkowej fazie oblodzenia następuje automatyczne otwarcie specjalnego zaworu elektromagnetycznego, kierującego gorący gaz ze sprężarki nie do skraplacza, lecz za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego bezpośrednio do parownika. Po zakończeniu odmrażania zawór ten zamyka się i następuje powrót do normalnej pracy obiegu chłodzenia w trybie osuszania powietrza.

W odróżnieniu od odmrażania obiegowego, automatyczny układ odmrażania gorącym gazem pozwala na uzyskanie bardzo krótkich faz odmrażania, trwających tylko kilka minut. Przyczynia się to do skutecznego osuszania w niskich temperaturach. Możliwość taka jest koniecznym warunkiem zastosowania urządzeń w pomieszczeniach bez ogrzewania. Pamiętajmy, że faza osuszania trwa tylko po zakończeniu fazy odmrażania.

W przypadku osuszania nieogrzewanych pomieszczeń przy temperaturach spadających poniżej 15 °C, osuszacze powietrza z odmrażaniem gorącym gazem uzyskują znacznie wyższą wydajność.

Przy temperaturach powyżej 15 °C urządzenia z systemami odmrażania gorącym gazem oraz odmrażaniem cyrkulacyjnym uzyskują podobną sprawność, przy temperaturach powyżej ok. 18 °C sprawność ta jest praktycznie identyczna.

Podsumowanie: Osuszacze niskotemperaturowe z odmrażaniem gorącym gazem to urządzenia uniwersalne, ponieważ zastosowany system odmrażania pozwala na ich eksploatację w temperaturach od 5 °C do 35 °C. Dzięki temu urządzenia te mogą być wykorzystywane zarówno w ciepłych, jak i zimnych pomieszczeniach, w lecie oraz w zimie. Ze względu na swą zasadę działania, urządzenia z odmrażaniem cyrkulacyjnym są przystosowane do ekonomicznej i skutecznej pracy tylko w zakresie temperatur od 15 °C do ok. 35 °C.