TTSL to systemowe rozwiązanie firmy Trotec do zdalnego monitorowania, sterowania, analizy i dokumentacji maszyn i procesów za pośrednictwem przeglądarki PC lub aplikacji na smartfony.
 1. Produkty i usługi
 2. Zarządzanie danymi pomiarowymi
 3. TTSL – Remote Control & Monitoring

Platforma Trotec TTSL® z technologią MultiMeasure Cloud

Systemowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania, sterowania, analizy i dokumentacji maszyn i procesów

System TTSL do zdalnego monitorowania, sterowania, analizy i dokumentacji maszyn i procesów
Dostęp do wszystkich wartości pomiarowych i informacji o maszynie za pośrednictwem aplikacji MultiMeasure Cloud na komputerze PC lub smartfonie
Dostęp do wszystkich wartości pomiarowych i informacji o maszynie za pośrednictwem aplikacji MultiMeasure Cloud na komputerze PC lub smartfonie

Platforma wszystkich danych i zastosowań. Mobilna, modułowa, wielofunkcyjna.

Dostępność danych jest warunkiem optymalizacji procesów i eksploatacji urządzeń technicznych. Rozwiązania wyspowe o niskiej kompatybilności lub konieczna, kompleksowa wiedza eksploatacyjna były dotychczas przeszkodą w uzyskaniu prostej i uniwersalnej funkcjonalności, poszukiwanej przez rzemieślników i małe zakłady przemysłowe.

TTSL® wypełnia tę lukę, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do danych pomiarowych najróżniejszych czujników stosowanych w dowolnych lokalizacjach. System ten nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, skomplikowanej sieci firmowej i wdrażania czasochłonnych projektów IoT.

TTSL® to modułowy, kompleksowy system chmury danych, wyposażony we wszystkie komponenty konieczne do rejestracji danych. Są to najróżniejsze czujniki i interfejsy, bramki o dużym zasięgu i przyjazne dla użytkownika aplikacje służące do uruchamiania i konfiguracji systemów oraz do zapisu, analizy i dokumentacji danych pomiarowych użytkownika.

Platforma TTSL® – Gateway, MultiMeasure Cloud, technologia czujników i połączeń – umożliwia różnorakie zastosowania z użyciem standardu Plug & Play i realizacje funkcji zdalnego nadzoru, zdalnego sterowania, analizy i dokumentacji maszyn i procesów. Wszystkie wartości pomiarowe i informacje dotyczące maszyny mogą być w mgnieniu oka udostępnione na komputerze PC lub smartfonie dzięki wykorzystaniu technologii chmury danych MultiMeasure Cloud. Dotyczy to zarówno usuwania szkód powodziowych, technologii wyposażenia budynków lub produkcji przemysłowej.

Indywidualna konfiguracja i możliwość jej rozszerzenia

Modułowa koncepcja i ciągle wzbogacany program wyposażenia dodatkowego umożliwia stworzenie konfiguracji TTSL, bram i czujników dla dowolnego zastosowania. W razie potrzeby, istnieje także możliwość rozszerzenia wyposażenia o nowe czujniki.

Proces ten bazuje na transparentnym modelu cenowym: Cena składa się z jednorazowego kosztu nabycia osprzętu oraz opłaty eksploatacyjnej MultiMeasure Center w połączeniu z usługą aktualizacji aplikacji i klienta oprogramowania.

 

 


Stworzony dla profesjonalistów, przystosowany do różnych aplikacji

Przystosowanie do zastosowania mobilnego i modułowa koncepcja systemu TTSL umożliwia wykorzystanie przez najróżniejsze grupy użytkowników i do najróżniejszych typów zadań oraz zgodność ze standardem Plug & play.

Przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem szkód powodziowych muszą stosować uniwersalny system zdalnego monitorowania aktywnych miejsc prowadzenia prac budowlanych. TTSL umożliwia pobieranie parametrów klimatycznych za pośrednictwem biurowego komputera PC lub aplikacji. To samo dotyczy rejestracji zużycia energii elektrycznej, analizy procesu osuszania, archiwizacji i dokumentacji danych.

TTSL przejmuje wszystkie zadania dotyczące kontrolowania instalacji osuszających, generuje alarmy w przypadku wystąpienia problemów i informuje o zakończeniu osuszania i możliwości deinstalacji urządzeń. Umożliwia to wyeliminowanie kosztownych pomiarów pośrednich, wykonywanych przez techników serwisu. Dodatkowo system jest przystosowany do przesłania komunikatu alarmowego w przypadku zatrzymania maszyny lub awarii zasilania elektrycznego.

Aplikacja chmury danych MultiMeasure Center zapewnia autoryzowanym użytkownikom pełną kontrolę nad wszystkimi instalacjami i procesami technologicznymi realizowanymi przez każde urządzenie końcowe oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów przeznaczonych dla zleceniodawcy i ubezpieczyciela. TTSL® MultiStat umożliwia włączanie lub wyłączanie wszystkich urządzeń podłączonych do TTSL®.

Wypożyczalnie maszyn chętnie korzystają z uniwersalnego narzędzia do kontroli zastosowania wynajmowanych maszyn. Funkcja Remote Monitoring przesyła wszelkie konieczne dane pomiarowe i umożliwia łatwe usuwanie usterek w przypadku problemów eksploatacyjnych. Dotyczy to na przykład opróżnienia zbiornika systemów ogrzewania budowlanego korzystających z nagrzewnic olejowych.

Zakłady produkcyjne znajdą w TTSL® praktyczną opcję doposażenia posiadanych maszyn w nowoczesne czujniki IoT w celu umożliwienia automatycznego nadzorowania maszyn z rejestracją parametrów technologicznych i stanu maszyny lub do monitorowania stosowanych procesów.

Technologia zdalnej kontroli TTSL®. Nie musisz tam być, by wszystko wiedzieć.

TTSL® oferuje niemalże nieograniczone możliwości zastosowania w dowolnej branży. Standard ten umożliwia zdalny dostęp do danych oraz ich analizę i dokumentację bez fizycznej obecności w danej lokalizacji pomiarowej. Skraca to czas reakcji, zwiększa wydajność urządzeń i redukuje czasochłonność oraz koszty.

Wykorzystaj ten uniwersalny system zdalnego nadzoru, sterowania, analizy i dokumentacji maszyn i procesów technologicznych. System działa zarówno mobilnie za pośrednictwem smartfona, jak i stacjonarnie na biurowych komputerach PC. Nowy system TTSL® firmy Trotec umożliwia monitorowanie stanu przy minimalnym stopniu skomplikowania. Skorzystaj z możliwości pomiaru i nadzorowania najróżniejszych danych pomiarowych, pobieranych z wszystkich obsługiwanych budów lub procesów technologicznych.

Zdalne monitorowanie instalacji osuszających stosowanych do osuszania szkód zalewowych.
Zdalne sterowanie wynajmowanych maszyn
Zdalne monitorowanie maszyn i procesów
Nadzorowanie poziomu napełnienia zbiornika paliwa w przypadku ogrzewania za pomocą urządzeń mobilnych

Podstawowa instalacja TTSL®
Rozszerzona instalacja TTSL®

Jak działa TTSL®?

Czujniki TTSL® mogą służyć do lokalnych pomiarów najróżniejszych wielkości fizycznych. Specjalne, wymagane w danych projektach czujniki mogą zostać podłączone za pośrednictwem różnych skrzynek czujnikowych wyposażonych w specjalistyczne interfejsy. Skrzynki czujnikowe są podłączone do bramki TTSL za pośrednictwem kabla. Służy on do przekazywania zarejestrowanych danych pomiarowych w regularnych odstępach czasu za pośrednictwem łączności GSM do aplikacji chmury danych Trotec MultiMeasure Center. Dane te mogą być następnie wczytane za pośrednictwem komputera PC lub aplikacji. Oprogramowanie MultiMeasure Center umożliwia także przekazywanie poleceń zdalnej obsługi do bramki TTSL. Przykładem mogą być zaktualizowane progowe wartości alarmowe lub polecenia wyłączenia urządzenia.

Schemat instalacji TTSL

Instalacja podstawowa:

Sercem instalacji podstawowej TTSL jest mostek komunikacji TTSL® CB (Communication Bridge). TTSL® CB posiada wszystkie interfejsy do podłączenia odpowiednich skrzynek czujnikowych TTSL®-SB oraz jest odpowiedzialny za przesył informacji do chmury danych. W celu rejestracji danych w jednej lokalizacji wystarczające jest wykorzystanie jednego mostka TTSL® CB.

Instalacja rozszerzona:

W przypadku konieczności nadzorowania punktów pomiarowych rozmieszczonych w różnych miejscach, konieczne jest zastosowanie jednego lub więcej modułów TTSL® MB i ich połączenie z odpowiednimi czujnikami. W przypadku takiej konfiguracji, TTSL® MB jest rejestratorem danych pomiarowych dla wszystkich podłączonych czujników. W dowolnie określonych interwałach, każdy TTSL® MB przesyła dane za pośrednictwem złącza bezprzewodowego ISM do zainstalowanego TTSL® CB. Moduł ten gromadzi wszystkie nadesłane przez TTSL® MB dane i przesyła je automatycznie do chmury danych.

Łatwa instalacja i uruchomienie

Wszystkie komponenty TTSL® są wyposażone w kod QR, przeznaczony do wczytania za pośrednictwem aplikacji Multimeasure Center. Umożliwia to nadanie indywidualnej nazwy każdej skrzynki i każdego czujnika oraz przyporządkowanie całej instalacji do projektu. Po zapisaniu wszystkich danych, system jest gotowy do eksploatacji.

Po prostu zeskanuj kod QR i zintegruj komponent w projekcie

Zestawienie wszystkich komponentów TTSL®:

MultiMeasure Center

Centrala sterująca w chmurze danych do wszystkich instalacji i użytkowników TTSL

Aplikacja chmury danych MultiMeasure Center zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi instalacjami i procesami technologicznymi realizowanymi przez każde urządzenie końcowe oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów przeznaczonych dla zleceniodawcy i ubezpieczyciela.

MultiMeasure Center umożliwia utworzenie listy wszystkich istniejących projektów, ich zakładanie, konfigurację, analizę i archiwizację. Widok projektu zawiera zestawienie wszystkich przyporządkowanych skrzynek pomiarowych i czujnikowych oraz typy podłączonych czujników. MultiMeasure Center pozwala na tworzenie wszystkich metadanych dotyczących projektów. Dane te obejmują oprócz informacji o zainstalowanych komponentach także lokalizację, listę członków projektów i przewidywany czas.

Wszystkie dane projektu są po zakodowaniu bezpiecznie zapisywane w chmurze danych. Archiwizacja wszystkich danych dotyczących zamkniętych projektów realizowana jest przez czas wskazany przez klienta.

Po podłączeniu zainstalowanych maszyn do zasilania elektrycznego za pośrednictwem TTSL® MultiStat, możliwe będzie nie tylko nadzorowanie stanu roboczego lub zużycia energii elektrycznej. W razie potrzeby możliwe jest także włączanie lub wyłączanie podłączonych urządzeń za pośrednictwem aplikacji MultiMeasure Center.

Przejrzysta analiza danych pomiarowych - indywidualne komunikaty alarmowe

MultiMeasure Center umożliwia analizę strumieni danych pomiarowych wszystkich czujników zintegrowanych w danym projekcie, włącznie z tworzeniem widoków szczegółowych, powiększaniem i pomniejszaniem lub ograniczeniem danych do określonego zakresu czasu. Dla każdej wielkości pomiarowej możliwe jest określenie indywidualnych wartości progowych, których nieuzyskanie lub przekroczenie spowoduje automatyczne wygenerowanie komunikatu alarmowego.

System Multi-Client

Wszystkie dane pomiarowe są za pośrednictwem sieci komórkowej (GSM) przesyłane w określonych odstępach czasu do chmury danych i mogą zostać pobrane i poddane analizie za pomocą komputera PC lub aplikacji w celu sporządzenia dokumentacji dla zleceniodawcy lub przesłania wyników do współpracowników lub klientów za pośrednictwem aplikacji SenseShare.

MultiMeasure Center to oprogramowanie przystosowane do obsługi wielu użytkowników, dzięki czemu możliwe jest nie tylko zintegrowane, uniwersalne zarządzanie danymi klientów i użytkowników, lecz także administrowanie podprojektami własnych klientów i przyznawanie indywidualnych praw dostępu użytkowników.

MultiMeasure Center: Centrala sterująca w chmurze danych do wszystkich instalacji i użytkowników TTSL
MultiMeasure Center umożliwia utworzenie listy wszystkich istniejących projektów, ich zakładanie, konfigurację, analizę i archiwizację.
MultiMeasure Center umożliwia tworzenie wszystkich komponentów i metadanych projektów.

Po prostu zeskanuj kod QR i zintegruj komponent w projekcie
Wszystkie wartości pomiarowe informacje o maszynie mogą być uzyskane w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem chmury danych Multimeasure Cloud

Aplikacja klienta MultiMeasure Center

Inteligentne połączenie z chmurą danych do wszystkich instalacji TTSL

Aplikacja klienta umożliwia łatwą, lokalną konfigurację instalacji TTSL® i jej przesył do chmury danych. W tym celu wszystkie skrzynki pomiarowe i czujnikowe TTSL® zostały wyposażone w indywidualny kod QR, wczytywany po prostu do aplikacji. W trakcie tej operacji możliwe jest nadanie dowolnej nazwy komponentu, przyporządkowanie do projektów lub założenie nowych projektów.

Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania przez użytkowników o odpowiednich uprawnieniach dostępu do aktualnych danych projektowych lub stanów maszyny, nadzorowanie przebiegów technologicznych i zmian w projekcie. Funkcjonalność ta dostępna jest z dowolnej lokalizacji.


TTSL® CB

Centrala komunikacji z chmurą danych

Będąc centralą komunikacji z chmurą danych, TTSL® CB (mostek komunikacyjny) realizuje funkcję zarządzania wszystkimi komponentami TTSL®, gromadzi i buforuje wszystkie zarejestrowane dane pomiarowe i przesyła je automatycznie do chmury danych.

Szybka i łatwa konfiguracja TTSL® CB następuje z zastosowaniem prostego sterowania z 4 przyciskami. Zintegrowany wyświetlacz ze zintegrowanym podświetleniem tła gwarantuje szybkie przesyłanie komunikatów optycznych stanu roboczego i wyróżnia się wyraźnym kontrastem także w świetle słonecznym.

Model TTSL® CB jest wyposażony nie tylko w 5-stykowe gniazdo szybkozłączne do podłączenia różnych skrzynek czujnikowych TTL i SB, lecz posiada także interfejsy Ethernet, ISM i GSM.

W przypadku złożonych instalacji, wymiana danych z innymi zainstalowanymi skrzynkami pomiarowymi TTSL®-MB następuje za pośrednictwem ISM. Łączność bezprzewodowa ISM umożliwia podłączenie do 63 dodatkowych skrzynek pomiarowych TSL®-MB do jednego modułu TSL® CB.

Połączenia TSL® CB z chmurą danych następuje automatycznie za pośrednictwem sieci komórkowej. Standardowe moduły są przystosowane do standardu GSM 2G/3G, inne technologie są dostępne na specjalne zamówienie. TTSL® CB jest dostarczany bez karty SIM, co umożliwia wykorzystanie przez klienta dowolnego, samodzielnie wybranego serwisu łączności komórkowej.

Zasilanie TTSL® CB następuje za pośrednictwem dołączonego zasilacza sieciowego. Dotyczy to także podłączonych skrzynek czujnikowych TTSL®-SB. Zasilanie awaryjne zapewniane jest przez dwa zintegrowane akumulatory (2,6 Ah).

Wytrzymała, wyposażona w osłony krawędzi obudowa jest przystosowana do składowania piętrowego. Spełnienie wymagań IP68 umożliwia bezproblemową eksploatację także w wymagających warunkach budowlanych.

TTSL® CB w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP68
TTSL® CB jest przeznaczony do piętrowego składowania
TTSL® CB z zaślepkami chroniącymi przyłącza
TTSL® CB z zaślepkami chroniącymi przyłącza

TTSL® MB w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP68

TTSL® MB

Rejestrator danych i uniwersalny interfejs

Moduł TTSL® MB (mostek pomiarowy) jest rejestratorem danych gromadzących wszystkie wartości pomiarowe przesyłane przez podłączone skrzynki czujnikowe w celu wywołania przez TTSL® CB. ­System umożliwia równoległe zastosowanie wielu lokalnych TTSL® MB, zarządzanych przez TTSL® CB.

Szybka i łatwa konfiguracja następuje z zastosowaniem prostego sterowania z 4 przyciskami. Zintegrowany wyświetlacz ze zintegrowanym podświetleniem tła gwarantuje szybkie przesyłanie komunikatów optycznych stanu roboczego i wyróżnia się wyraźnym kontrastem także w świetle słonecznym.

Oprócz złącza TSM, TTSL® MB jest niemalże identyczny z modułem TTSL® CB i także posiada 5-stykowe gniazda szybkozłączne do podłączenia różnych skrzynek czujnikowych TTSL®-SB oraz interfejsu Ethernetu oraz ISM.

Zasilanie TTSL® MB następuje za pośrednictwem dołączonego zasilacza sieciowego. Dotyczy to także podłączonych skrzynek czujnikowych TTSL®-SB. Zasilanie awaryjne zapewniane jest przez dwa zintegrowane akumulatory (2,6 Ah).

Wytrzymała, wyposażona w osłony krawędzi obudowa jest przystosowana do składowania piętrowego. Spełnienie wymagań IP68 umożliwia bezproblemową eksploatację także w wymagających warunkach budowlanych.


TTSL® SB

Skrzynki czujnikowe TTSL®-SB łączą zalety czujników i rejestratorów danych pomiarowych. Skrzynka czujnikowa przetwarza sygnały wejściowe i przesyła je w celu zapisu i transferu do chmury danych Cloud do podłączonych skrzynek pomiarowych.

Oczywista zaleta: Każda skrzynka czujnikowa TTSL®-SB jest wyspecjalizowanym elementem przystosowanym do określonych typów czujników. To korzystna alternatywa do wyposażania każdej skrzynki czujnikowej we wszystkie elementy elektroniczne, konieczne do przetwarzania wszystkich sygnałów czujników. Ta korzystna architektura systemu umożliwia redukcję kosztów, ułatwienie jego obsługi i możliwość indywidualnego dostosowania do dowolnej sytuacji.

Każdy moduł TTSL® MB/CB może zostać połączony z wieloma skrzynkami czujnikowymi TTSL®-SB, wyposażonymi w różne złącza umożliwiające podłączenie najróżniejszych czujników. W celu umożliwienia wykorzystania jak największej liczby czujników, nasza oferta obejmuje trzy różne modele skrzynek czujnikowych TTSL®-SB.

Wszystkie skrzynki czujnikowe są wyposażone w umieszczone na tylnej ścianie 5-stykowe gniazdo szybkozłączne, umożliwiające podłączenie do modułu TTSL® CB lub TTSL® MB. Połączenie przewodowe zapewnia stabilny transfer danych i jednocześnie ciągłe zasilanie elektryczne.

Wszystkie skrzynki czujnikowe posiadają dwa boczne elementy ochronne ze zintegrowanymi zagłębieniami ustawiania piętrowego. Stopień ochrony IP68 pozwala na zastosowanie urządzenia w najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Skrzynki czujnikowe TTSL®SB w połączeniu z różnymi czujnikami

TTSL® SB-C - skrzynka czujnikowa do czujników parametrów klimatycznych i czujników przemysłowych
TTSL® SB-C - skrzynka czujnikowa do czujników parametrów klimatycznych i czujników przemysłowych
TTSL® SB-C - skrzynka czujnikowa do czujników parametrów klimatycznych i czujników przemysłowych
TTSL® SB-C - skrzynka czujnikowa do czujników parametrów klimatycznych i czujników przemysłowych

TTSL® SB-C

Skrzynka czujnikowa do czujników parametrów klimatycznych i czujników przemysłowych

Skrzynka czujnikowa TTSL®-SB-C umożliwia zastosowanie dwóch standardów podłączenia najróżniejszych typów czujników:

Znajdujące się na pozycji X2, 4-stykowe gniazdo szybkozłączne służy do podłączania dowolnych czujników przemysłowych lub czujników sygnałowch o wyjściu 4...20 mA. Umożliwia to bardzo uniwersalne zastosowanie modułu, na przykład wykonywanie pomiarów ciśnienia, prądu, mocy skutecznej, porównania wartości zadanych i rzeczywistych oraz wiele innych aplikacji. Podłączenie wybranego czujnika impulsowego następuje za pośrednictwem kabla 5-żyłowego o standardowej długości wynoszącej 5 m i z zamontowaną po jednej stronie wtyczką szybkozłączną.

4-Stykowe gniazdo szybkozłączne w pozycji X3 służy do podłączania czujników zgodnych z protokołem I2C, na przykład zespolonego czujnika firmy Trotec do określania temperatury i wilgotności pomieszczenia, czujnika poziomu napełnienia zbiornika lub stykowego czujnika temperatury Pt1000.

Tak jak wszystkie skrzynki czujnikowe, model TTSL® SB-C jest wyposażony w przednie gniazdo szybkozłączne na pozycji X1. Umożliwia ono połączenie przewodowe z odbierającym dane modułem TTSL® MB/CB i pobieranie zasilania z tego modułu.

TTSL®-SB-C jest wyposażony w dwie nakładane, boczne osłony ze zintegrowanymi zagłębieniami ustawiania piętrowego i spełniają wymagania stopnia ochrony IP68. Oznacza to możliwość eksploatacji w najtrudniejszych warunkach otoczenia.


TTSL® SB-M

Skrzynka czujnikowa do pomiar wilgotności materiałów i wilgotności budowlanej

Skrzynka czujnikowa TTSL®-SB-M jest wyposażona w przyłącze BNC umożliwiające podłączenie wszystkich elektrod pomiarowych firmy Trotec, przeznaczonych do pomiaru wilgotności materiałów i wilgotności budowlanej. Do tej skrzynka czujnikowej może zostać także podłączona sonda wiertnicza TTSL®. W tym celu konieczne jest jedynie zapewnienie kabla łączącego TC20, należącego do oferty firmy Trotec. Wartości pomiarowe podawane są w zakresie od 0 do 100.

Tak jak wszystkie skrzynki czujnikowe, model TTSL® SB-M jest wyposażony w przednie gniazdo szybkozłączne na pozycji X1. Umożliwia ono połączenie przewodowe z odbierającym dane modułem TTSL® MB/CB i pobieranie zasilania z tego modułu.

TTSL®-SB-M jest wyposażony w dwie nakładane, boczne osłony ze zintegrowanymi zagłębieniami ustawiania piętrowego i spełniają wymagania stopnia ochrony IP68. Oznacza to możliwość eksploatacji w najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Skrzynka czujnikowa TTSL® SB-M do pomiaru wilgotności budowlanej
Skrzynka czujnikowa TTSL® SB-M do pomiaru wilgotności budowlanej
Skrzynka czujnikowa TTSL® SB-M do pomiaru wilgotności budowlanej
Skrzynka czujnikowa TTSL® SB-M do pomiaru wilgotności budowlanej

Zdalna skrzynka czujnikowa TTSL® SB-XIO do maszyn, urządzeń i czujników
Wyposażenie dodatkowe obejmuje przykręcany uchwyt na szynę DIN
Zdalna skrzynka czujnikowa TTSL® SB-XIO do maszyn, urządzeń i czujników
Model TTSL® SB-XIO jest wyposażony w 5- i 8-stykowe gniazdo szybkozłączne
Model TTSL® SB-XIO jest wyposażony w 5- i 8-stykowe gniazdo szybkozłączne
Model TTSL® SB-XIO jest wyposażony w 5- i 8-stykowe gniazdo szybkozłączne
 
Opcjonalny uchwyt do bezpośredniego montażu na szynie DIN

TTSL® SB-XIO

Zdalna skrzynka czujnikowa do maszyn, urządzeń i czujników

Skrzynka czujnikowa TTSL®-SB-XIO posiada dwa przyłącza najróżniejszych czujników, 5-stykowe gniazdo szybkozłączne w pozycji X1 oraz 8-stykową wtyczkę szybkozłączną w pozycji X2.

Oba te przyłącza umożliwiają podłączenie dowolnych czujników przemysłowych lub czujników sygnałowych albo sterowników, umożliwiających rejestrację dowolnych sygnałów. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu urządzenia w następujące złącza.

 • Łączność bezprzewodowa ISM 868/915 MHz
 • Łączność bezprzewodowa Bluetooth LE
 • RS485 Modbus
 • I2C do czujników
 • Wejścia analogowe i cyfrowe:
  4 x cyfrowe WEJ. 9..24V
  2 x cyfrowe WYJ. 9..24V (sterowanie przekaźnikiem) 
  1 x analogowe WEJ. 0..10V

W celu podłączenia wybranego czujnika impulsowego oferujemy 5 i 8-żyłowe przewody łączące z wtyczką szybkozłączną po jednej stronie.

W celu bezpośredniego zamocowania do szyny DIN urządzenia TTSL® SB/XIO na wybranej maszynie, umożliwiamy zastosowanie opcjonalnego uchwytu na szynę DIN.

Komunikacja z odbierającym danych interfejsem TTSL® MB/CB następuje w przypadku TTSL® SB-XIO bezprzewodowo za pośrednictwem łączności ISM. Zasilanie elektryczne realizowanej est albo za pośrednictwem Hosta albo awaryjnego akumulatora przez 24 godziny.

TTSL®-SB-XIO jest wyposażony w dwie nakładane, boczne osłony ze zintegrowanymi zagłębieniami ustawiania piętrowego i spełniają wymagania stopnia ochrony IP68. Oznacza to możliwość eksploatacji w najtrudniejszych warunkach otoczenia.


Inne, dostępne komponenty TTSL®:

Zespolony czujnik temperatury i wilgotności

Zespolony czujnik temperatury i wilgotności

Do TTSL® SB-C. Zespolony czujnik jednocześnie rejestruje wilgotność i temperaturę powietrza.

Czujnik poziomu napełnienia zbiornika z atestem ATEX
Czujnik poziomu napełnienia zbiornika z atestem ATEX
Czujnik poziomu napełnienia zbiornika z atestem ATEX

Czujnik poziomu napełnienia zbiornika

Do TTSL® SB-C. Czujnik ultradźwiękowy z atestem ATEX do nadzorowania poziomu napełnienia, np. w zbiornikach paliwa lub w zastosowaniach grzewczych. Gotowość do natychmiastowego podłączenia i wyposażenie w pokrywę zbiornika IBC.

Stykowy czujnik temperatury Pt1000
Stykowy czujnik temperatury Pt1000

Stykowy czujnik temperatury Pt1000

Do TTSL® SB-C. Nadzoruje temperaturę punktu rosy/temperaturę powierzchni Bardzo długi kabel łączący ze zintegrowanym przetwornikiem pomiarowym

Przewód łączący TTSL®
Przewód łączący TTSL®

Przewód łączący TTSL®

Oferujemy różne przewody instalacyjne. Nasza oferta obejmuje przewody 5-żyłowe do łączenia skrzynek czujnikowych (CB/MB) i skrzynek pomiarowych (SB) o długościach 3 m, 5 m i 10 m. Dostarczamy także przewody 5- i 8-żyłowe z jedną wtyczką szybkozłączną, przystosowane do okablowania dowolnego czujnika i przyłączenia do SB-C/SB-XIO.

TTSL® MultiStat

TTSL® MultiStat

Zdalne sterowanie podłączonych urządzeń

TTSL® MultiStat posiada dwa niezależne od siebie gniazda 230-V pozwalające na podłączenie dowolnych urządzeń do sieci elektrycznej. Jak wszystkie komponenty TTSL, także TTSL® MultiStat może zostać po prostu wczytany do chmury danych MultiMeasure po zeskanowaniu kodu QR.

Rozdzielacz prądu jest także wyposażony w licznik zużycia energii elektrycznej typu MID i umożliwia zdalny odczyt stanu roboczego i zużycia energii podłączonych urządzeń. Odbiorniki te mogą zostać automatycznie włączone lub wyłączone w zależności od dowolnie zdefiniowanej wartości granicznej, na przykład temperatury pomieszczenia lub wilgotności powietrza. Zintegrowana funkcja Timera umożliwia także sterowanie czasowe.

Walizka transportowa TTSL®
Walizka transportowa TTSL®
Walizka transportowa TTSL®

Cały system w wytrzymałej walizce transportowej

Walizka systemowa TTSL® to niezawodna ochrona i pełna dostępność wszystkich komponentów. Walizka ta umożliwia przenoszenie dwóch TTSL® CB lub MB, trzech TTSL® SB i całego wyposażenia dodatkowego. Blokowana przegroda umożliwia optymalne zarządzanie przestrzenią przechowywania.

Sonda wiertnicza TTSL®

Sonda wiertnicza TTSL®

Do opornościowego pomiaru wilgotności w trakcie osuszania warstw izolacyjnych

Przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem szkód zalewowych, stosujące zazwyczaj standardowy króciec ssący, niewątpliwie skorzystają z możliwości zastosowania tej sondy, instalowanej w nawierconym otworze jastrychu za pomocą kołnierza. Po zamontowaniu sondy pomiar wilgotności następuje po podłączeniu węża do odsysania wilgotnego powietrza.

Sonda jest wyposażona w sprężynowo zawieszone elektrody opornościowego pomiaru wilgotności izolacyjnej warstwy jastrychu. Rejestracja danych następuje po podłączeniu do skrzynki czujnikowej TTSL® SB-C.

Wartość wilgotności jastrychu zmierzona w określonym punkcie pomiarowym może zostać łatwo przesłana do chmury danych w celu nadzorowania i dokumentacji za pomocą oprogramowania MultiMeasure Center.

Elektrody Trotec do pomiaru wilgotności

Elektrody pomiaru wilgotności

Wszystkie oferowane przez firmę Trotec elektrody do opornościowego pomiaru wilgotności mogą zostać podłączone do skrzynki czujnikowej TTSL® SB-M. W tym celu konieczne jest jedynie zapewnienie kabla łączącego TC20, należącego do oferty firmy Trotec.


Folder informacyjny TTSL

Folder informacyjny TTSL

Wszystkie informacje na temat systemu TTSL, jego sposobu działania, różnych komponentów TTSL oraz przekonujących zalet praktycznych zebraliśmy dla Państwa w formie kompaktowej jako folder informacyjny do pobrania. Pobierz plik PDF bezpośrednio tutaj.

Do folderu informacyjnego TTSL ...


Zalety praktyczne:

 • Platforma wszystkich danych i zastosowań: Zdalne monitorowanie, zdalne sterowanie, analiza i dokumentacja procesów i maszyn
 • Centralna platforma chmury danych Cloud umożliwia w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca dostęp do danych wszystkich instalacji
 • Zdalne monitorowanie eliminuje kosztowne wizyty kontrolne, wykonywane przez techników.
 • Modułowa koncepcja systemu przystosowana do łatwego i taniego dostosowania i, w razie potrzeby, rozszerzenia
 • Mobilny system do zadań budowlanych i maszyn
 • Skan kodu QR wszystkich komponentów ułatwia instalację i uruchomienie
 • Oprogramowanie przystosowane do obsługi wielu użytkowników - możliwość indywidualnego dostosowania do pracowników i klientów
 • Czytelna analiza danych pomiarowych i możliwość eksportu w celu sporządzenia dokumentacji
 • Możliwość określenia indywidualnych wartości progowych komunikatów alarmowych dla wszystkich czujników

Zakup

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...