Koncepcja ochrony higienicznej dla biur
  1. Przykłady zastosowań
  2. Oczyszczanie powietrza pył – wirusy
  3. Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla przestrzeni publicznych

Naukowa koncepcja ochrony przed infekcjami w warunkach biurowych i w przestrzeniach publicznych

Tryb Homeoffice nie jest możliwy w przypadku Twojej firmy? Akrylowe panele ochronne wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli oraz wysokowydajne oczyszczacze powietrza redukują rozprzestrzenianie się wirusów i kropelek na terenie przedsiębiorstwa.

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) wzywa do zwiększenia udziału pracy z domu jako elementu ograniczania zasięgu pandemii koronawirusa. W wielu firmach, ze względu na typ wykonywanej pracy, nie jest to jednak możliwe. „Prawie 60 procent pracowników w Niemczech nie może pracować z domu", relacjonuje Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW). W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony pracujących w biurach pracowników przed zakażeniem patogenem Covid-19, BMAS zaleca stosowanie rozwiązań technicznych systemów ochrony przed zakażeniem.

Specjalne, wysokowydajne oczyszczacze powietrza, takie jak modele TAC V+ serii TAC lub AirgoClean® One serii AirgoClean® i wysokowydajne oczyszczacze powietrza zintegrowane z systemami wentylacji i klimatyzacji minimalizują pośrednie ryzyko zakażenia wynikające ze skażenia wirusami SARS-CoV-2 całego powietrza wypełniającego pomieszczenie. Innym rozwiązaniem są umieszczone pomiędzy miejscami siedzącymi zapewnia skuteczną ochronę przed bezpośrednim przenoszeniem wirusów pomiędzy osobami w wyniku migracji kropel i aerozoli.

Przejdź bezpośrednio do serii oczyszczaczy powietrza AirgoClean®

Naukowa koncepcja ochrony zalecana dla biurowych miejsc pracy i okresie pandemii

Czołowi przedstawiciele biznesu ostrzegają przed „niewątpliwie” mniejszą skutecznością wymuszonego trybu „Homeoffice” w porównaniu z prawidłowym, społecznym zastosowaniem zaleceń dotyczących kontaktów socjalnych. W wielu obszarach gospodarki, już od dłuższego czasu przedsiębiorstwa oraz pracownicy dokładają wszelkich starań w celu optymalnego zabezpieczenia miejsc pracy przed ryzykiem infekcji przez patogen Covid-19 SARS-CoV-2. Stosowane są różne rozwiązania techniczne służące ochronie przed infekcjami. Ich skuteczność jest potwierdzona przez wyniki badań naukowych. Jednym z orędowników stosowania tych rozwiązań technicznych w walce z pandemią koronawirusa jest prof. dr Christian Kähler. Ten światowej klasy naukowiec od ponad 25 lat bada na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium mechanizmy powstawania, rozprzestrzeniania się i rozcieńczania cząsteczek aerozoli w pomieszczeniach. Na zlecenie firmy Trotec, prof. Kähler przeprowadził badanie koncepcji modułowej ochrony zdrowotnej, stworzonej dla biur i szkół w celu zapewnienia skutecznej ochrony znajdujących się w pomieszczeniach osób przed zakażeniem koronawirusem. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że połączone stosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza TAC i nowatorskich paneli ochronnych ze szkła akrylowego, wyposażonych w krawędź chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, znacznie zmniejsza ryzyko infekcji w miejscu pracy.

Koncepcja ochrony dla biurowych miejsc pracy opiera się na czterech zasadniczych elementach:

1. Panele ochronne z obwodową krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, służące do oddzielania stref objętych zasięgiem oddechu różnych osób
Przezroczyste panele ochronne umieszczone pomiędzy miejscami pracy zajmowanymi przez pracowników siedzących naprzeciwko lub obok siebie zapobiegają zarażeniu uczestników wirusem Covid-19 przenoszonym na niewielkie odległości przez kropelki lub cząsteczki aerozolu, uwolnione w wyniku oddychania, rozmowy, kaszlu lub kichania. Przezroczyste panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają niezawodną ochronę przed większymi kroplami oraz zapobiegają opływaniu wydychanych aerozoli wokół krawędzi panelu i ich poruszaniu się w kierunku sąsiednich miejsc pracy.

2. Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza oczyszczają powietrze z wirusów
Zanieczyszczone wirusami cząsteczki aerozolu są uważane za główny czynnik powodujący przenoszenie się wirusów SARS-CoV-2. Te mikroskopijne cząsteczki (0,1 - 5 mikronów) są wychwytywane z powietrza przez zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza serii TAC lub AirgoClean® One w bardzo krótkim czasie i ze skutecznością sięgającą (99,995 %). Oczyszczacz powietrza filtruje powietrze wypełniające pomieszczenie i minimalizuje pośrednie ryzyko infekcji, ponieważ jego działanie powoduje obniżenie stężenia wirusów do stabilnego, niskiego poziomu. Stosowanie intensywnego wietrzenia udarowego nie jest już konieczne. Dzięki temu temperatura w pomieszczeń biurowych pozostaje stabilna i przyjemna. Wietrzenie jest konieczne tylko ze względu na zbyt ewentualnie wysoki poziom stężenia CO2. Zjawisko to może powodować przedwczesne zmęczenie i pogorszenie zdolności koncentracji. Wietrzenie może zostać ograniczone do przerw w spotkaniach w celu zapewnienia wymiany zużytego powietrza na świeże.

3. Maski medyczne do bezpiecznego poruszania się w budynku
FFP2/ N95/KN95 lub Medyczne maski twarzowo-nosowe powinny być noszone we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, w których dozwolone jest swobodne przemieszczanie się pracowników. W porównaniu z tak zwanymi maskami zastępczymi, maski FFP2/ N95/KN95 zapewniają znacznie wyższą ochronę przed kroplami i cząstkami aerozoli dzięki zastosowaniu specjalnego materiału filtracyjnego.

4. Sygnalizator stężenia CO2 zapewnia kontrolę nad optymalnym zastosowaniem wietrzenia
Wysokie stężenie CO2 obniża poczucie komfortu i zdolności do koncentracji. Stężenie CO2 w pomieszczeniu może być także wskaźnikiem wysokiego stężenia aerozoli. Praktyczny monitor jakości powietrza BQ30 gwarantuje ciągłą informację o stężeniu CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Umożliwia to polepszenie klimatu wnętrza poprzez doprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec, obwodowa krawędź chroniąca przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, wymusza zawirowanie strumienia cząsteczek aerozolu. W rezultacie cząsteczki aerozolu utrzymują się dłużej w otoczeniu zakażonej osoby i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozcieńczone i wychwycone przez oczyszczacz powietrza. W przypadku panelu ochronnego BEZ krawędzi obwodowej, cząsteczki aerozolu poruszające się w kierunku płyty akrylowej swobodnie i bez przeszkód przepływają poza jej krawędź. W ten sposób potencjalnie zakaźne cząsteczki aerozoli mogą rozprzestrzeniać się bezpośrednio do sąsiadującego miejsca pracy.

Ilustr. 1a: Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 1c: Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany. Odległości pomiędzy pracownikami siedzącymi w rzędzie są zbyt małe i nie są oni chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany
Ilustr. 1b: Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 1d: Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w biurach i biurowych stanowiskach pracy

W trakcie organizacji miejsc pracy należy uwzględnić minimalne odległości w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i ciągi komunikacyjne odpowiednio dostosowane. Jeżeli z pomieszczeń korzysta jednocześnie kilka osób, na jedną osobę musi przypadać dziesięć metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli spełnienie minimalnych odległości i wymagań dotyczących obłożenia pomieszczeń nie jest możliwe, aktualne przepisy BHP wymagają stosowania co najmniej medycznych masek twarzowych.

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy pracownikami

Panele ochronne z obwodową krawędzią ochronną montowane są między osobami zajmujące sąsiadujące lub leżące naprzeciwko siebie miejsca siedzące (ilustr. 1b).

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean® One

Oczyszczacz powietrza może być umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m². W przypadku większych pomieszczeń, liczba oczyszczaczy powietrza musi być dostosowana do kubatury pomieszczenia, w którym konieczne jest zastosowanie filtracji. Ze względu na małe wymiary i powierzchnię ustawienia, oczyszczacz powietrza firmy Trotec przeznaczone do filtrowania wirusów nie stanowią przeszkody w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. W razie potrzeby lub po zakończeniu czasu pracy, możliwe jest ustawienie na krótki czas maksymalnego poziomu przepływu objętościowego urządzenia, Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Alternatywnie, wietrzenie pomieszczenia przeprowadzić można podczas przerw w pracy. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.

Ilustr. 2a: Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Ilustr. 2b: Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w stołówce zakładowej

W porze obiadowej zalecane jest unikanie małych, pojedynczych stolików (ilustr. 2a). Korzystne natomiast jest ustawienie stołów z zachowaniem odpowiedniej odległości między osobami siedzącymi naprzeciwko siebie. (Ilustr. 2b).

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy osobami

Między osobami spożywającymi posiłek konieczne jest zainstalowanie przezroczystych paneli ochronnych z obwodową krawędzią chroniącą przed aerozolami. Alternatywnie możliwe jest także ustawienie rzędu stolików wzdłuż ściany.

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean® One

Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza są niezbędnym elementem zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji. W zależności od sytuacji i wielkości pomieszczenia, zaleca się stosowanie kilku urządzeń. Jest to konieczne w celu zapewnienia co najmniej 6-krotnej cyrkulacji powietrza w danymi pomieszczeniu w ciągu godziny, przy jednocześnie skutecznym oczyszczaniu powietrza w klasie HEPA w dla strefy spożywania posiłków. Osoby pracujące w strefie wydawania posiłków muszą być również chronione przez zastosowanie paneli ochronnych wyposażonych w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Ponadto personel w punkcie wydawania posiłków musi stosować maski FFP2/3, aby w jak najlepszy sposób chronić siebie i innych pracowników.

Ilustr. 3a: Typowy układ stołów konferencyjnych jest niezalecany w czasach pandemii.
Niezalecany układ stołów w sali konferencyjnej
Ilustr. 3b: Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.
Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.

Instalacja w salach konferencyjnych i salach spotkań

W salach konferencyjnych i salach spotkań zaleca się ustawienie stołów w kształcie litery U (patrz ilustr. 2).

Między miejscami siedzącymi konieczne jest zastosowanie przezroczystych paneli ochronnych z krawędzią obwodową. Celem jest jak najskuteczniejsza redukcja bezpośredniego ryzyka infekcji. Oczyszczacz powietrza powinien być umieszczony w środku grupy stołów w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed infekcją pośrednią. W celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zalecane jest ciągłe kontrolowanie stężenia CO2 za pomocą miernika ilości cząstek BQ30. Informuje on o konieczności doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego. Intensywne wietrzenie powodujące silne obniżenie temperatury nie jest konieczne, ponieważ usuwanie wirusów odbywa się z zastosowaniem oczyszczacza powietrza.

Maski FFP2/3 muszą być noszone na wszystkich drogach komunikacyjnych przedsiębiorstwa, ponieważ inne zabezpieczenie tych przestrzeni nie jest możliwe. Zwykłe zakrycie ust i nosa i stosowanie maski chirurgicznej nie zapewnia wystarczającej ochrony przed aerozolami.

Panel na ladę wykonany ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel na ladę wykonany ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel na ladę wykonany ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Bezpieczny kontakt z klientem w obszarze recepcji:
Panel ochronny ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Ryzyko infekcji w obszarach recepcyjnych przedsiębiorstw jest dzisiaj szczególnie wysokie. Obszary te służą do przyjmowania stron i wymiany informacji oraz dokumentów i towarów pomiędzy klientami, dostawcami i gośćmi zewnętrznymi. Oznacza to, że uniknięcie kontaktu pomiędzy dużą liczbą osób jest niemożliwe. Zastosowanie atrakcyjnego optycznie panelu na ladę z obwodowa krawędzią blokującą aerozole jest w związku z tym szczególnie zalecane. Przezroczysty panel ochronny skutecznie chroni przed kropelkami i aerozolami zarówno gości zewnętrznych jak również personel znajdujący się w obszarach recepcji.

Łatwe ustawienie, wysoka skuteczność

Bardzo lekki panel na ladę może być dzięki swojej przemyślanej konstrukcji ustawiony w mgnieniu oka bez żadnego nakładu prac montażowych. Skuteczna ochrona pracowników zaangażowanych w bezpośredni kontakt nie jest możliwa poprzez zastosowanie łatwych i uniwersalnych środków.

Panel na ladę jest dostępny w trzech, standardowych wielkościach (inne wielkości są dostępne na zamówienie):

  • SMALL (wys.: 750 x szer.: 595 mm).
  • MEDIUM (wys.: 750 x szer.: 795 mm).
  • LARGE (wys.: 750 x szer.: 995 mm).

Panel ochronny o szerokości 26 cm i wysokości 12,5 cm umożliwia łatwą wymianę towarów, pieniędzy lub dokumentów przy jednocześnie skutecznym zabezpieczeniu przed kropelkami i mniejszymi kropelkami aerozoli.

Monitor jakości powietrza BQ30

Regularne wietrzenie i sygnalizator stężenia CO2

Oprócz zapewnienia stałego oczyszczania powietrza, w przypadku przekroczenia stężenia CO2 na poziomie 1000 ppm, obowiązkiem pracowników pracujących w pomieszczeniach biurowych jest otwieranie okien i przeprowadzenia wietrzenia udarowego. Dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza nie jest to absolutnie konieczne w celu zmniejszenia stężenia aerozolu. Zbyt wysokie stężenie CO2w powietrzu wypełniającym pomieszczenie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia zdolności koncentracji. Nadzorowanie stężenia CO2 następuje w zależności od potrzeb (i w zależności od liczby pracowników znajdujących się w pomieszczeniu) za pomocą urządzenia typu Miernik jakości powietrza BQ30.

Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla biur i miejsc pracy biurowej

Wszystkie informacje zamieściliśmy w „Poradniku dotyczącym paneli ochronnych dla firm”

Dostępny w formacie PDF „Poradnik dotyczący zastosowania paneli ochronnych dla szkół, biur i firm” zawiera informacje umożliwiające stosunkowo łatwą realizację koncepcji higieny w każdym przedsiębiorstwie. Poradnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji koncepcji Prof. Christiana Kählera, dotyczącej przebywania osób w pomieszczeniach zamkniętych. Są to naukowo udowodnione fakty określające ryzyko infekcji w pomieszczeniach zamkniętych, jak również rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie do minimum ryzyka infekcji na biurowych stanowiskach pracy. Pobierz plik PDF tutaj:

Przejdź bezpośrednio do poradnika dotyczącego paneli ochronnych dla szkół, biur i przemysłu
Przejdź bezpośrednio do naukowej koncepcji ochrony biur

Brak możliwości pracy w trybie Homeoffice?
Zapewnij ochronę pracowników biurowych przed infekcjami!

Od czasu pojawienia się pandemii koronawirusa, świat uległ zmianie. Nasza codzienność stała się czymś nowym. Praca w trybie Homeoffice jest w przypadku niektórych firm lub działów po prostu niemożliwa. Czy istnieją rozwiązania umożliwiające maksymalną ochronę przed infekcjami w trakcie pracy biurowej?

Dowiedz się więcej tutaj zamieszczamy sprawdzone naukowo koncepcje ochrony dla biur, zapewniającej zwiększenie ochrony przed infekcjami.

Koncepcja ochrony spełnia wymagania norm bezpieczeństwa i higieny pracy dla koronawirusa SARS-CoV-2:

Zapoznaj się z fragmentem norm dotyczących bezpieczeństwa pracy Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, zamieszczonym tutaj:

Specjalne środki techniczne

1. Rozplanowanie miejsc pracy
Pracownicy powinni zachować odpowiednią odległość (wynoszącą co najmniej 1,5 m). Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, mimo stosowania odpowiedniej organizacji pracy, konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków ochronnych. W miejscach intensywnego ruchu publicznego stosować należy przezroczyste panele ochronne. Są one także zalecane, gdy zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy miejscami pracy nie jest możliwe.

Zastosowanie proponowanej koncepcji ochrony nie narusza przepisów BHP w odniesieniu do temperatury pomieszczenia, jak to ma miejsce np. w przypadku wentylacji udarowej. Przy zastosowaniu oczyszczaczy powietrza temperatura w klasie nie spada bowiem poniżej 19 °C.

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500

Made in Germany – jakościowa osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół zaokrągloną krawędzią ochronną przeciw aerozolom oraz posiadająca przedłużoną podstawkę.

766,88 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688

Made in Germany – jakościowa osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół zaokrągloną krawędzią ochronną przeciw aerozolom oraz posiadająca przedłużoną podstawkę.

885,77 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688

Made in Germany – osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół zaokrągloną krawędzią ochronną na aerozole.

885,77 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750

Made in Germany – jakościowa osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół krawędzią ochronną i nóżkami.

588,53 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750

Made in Germany – jakościowa osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół krawędzią ochronną i nóżkami.

707,42 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750

Made in Germany – jakościowa osłona ze szkła akrylowego RÖHM z biegnącą wokół krawędzią ochronną i nóżkami.

766,88 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Szczegóły

Panel ochronny na stół, wersja Small

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.100
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 000
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 500
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 800
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 500
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja Medium

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.105
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 200
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 1 007
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja biurowa

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.110
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 158
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja S

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.150
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 750
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja M

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.151
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 795
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja L

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.152
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 995
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Pobieranie

Ładowanie...

Filmy