Twoja prywatność jest dla nas ważna

Przedmiotem niniejszego oświadczenia jest gromadzenie, przetwarzanie i używanie („wykorzystywanie”) danych osobowych, które są gromadzone, kiedy klient korzysta z oferty TROTEC®. Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszą stroną internetową. Poniżej informujemy o obchodzeniu się z danymi klientów.
TROTEC® gromadzi i wykorzystuje dane tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami o ochronie danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG). Przy tym TROTEC® zawsze postępuje zgodnie z zasadami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mianowicie

 • oszczędność danych („tyle, ile faktycznie jest wymagane”)
 • poprawność danych („bez zmian przy gromadzeniu danych”)
 • celowość („tylko tak, jak to jest konieczne do realizacji celu”)
 • bezpieczeństwo danych („działania chroniące dane”, np. kodowanie SSL)
 • przejrzystość („przetwarzanie danych w sposób zrozumiały”)

Zgodnie z tymi wytycznymi i zgodnie z konkretną potrzebą dane są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to wymagane do korzystania z usług firmy TROTEC® ub gdy dane, zwłaszcza osobowe, są wymagane do realizacji zakupów lub innych usług.

Informacje ogólne

 1. Administrator
  Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych jest TROTEC® GmbH (zob. stopka redakcyjna) w rozumieniu art. 4 pkt 4 Regulaminu (WE) 2016/679 („RODO”). W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania danych lub chęci skorzystać z opisanych tutaj środków pomocy prawnej należy użyć formularza kontaktowego. Oczywiście można skorzystać z oferty TROTEC® bez podawania informacji o sobie lub bez konieczności wprowadzania danych osobowych. Wtedy gromadzone są tylko dane dostępowe bez odniesienia do osoby (jak np. nazwa dostawcy Internetu, rodzaj używanej przeglądarki, strona, na której szukasz oferty lub nazwa żądanego pliku); nie jest więc możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Te dane są wykorzystywane wyłącznie do ulepszenia naszej oferty.

 2. Korzystanie nie oznacza zgody
  Dla wykorzystywania Twoich danych miarodajne są aktualnie obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza niemiecka federalna ustawa o ochronie danych i ustawa o mediach telekomunikacyjnych. Jeśli dane są gromadzone dla celu, który zgodnie z tymi przepisami wymaga zgody użytkownika, zawsze jest on proszony o jej wyrażenie. Raz wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość i/lub złożyć sprzeciw wobec przyszłego wykorzystywania danych. Sama rejestracja, korzystanie z usług lub przyjęcie do wiadomości tego oświadczenia nie zastępuje wyraźnego oświadczenia zgody.

 3. Wykorzystywanie danych
  Poniżej krótko opiszemy możliwości wykorzystywania danych. Jeśli użytkownik wyświetli stronę internetową przez przeglądarkę lub aplikację za pomocą mobilnego urządzenia końcowego, zbieramy tylko takie dane osobowe, które przekazuje nam automatycznie przeglądarka lub mobilne urządzenie końcowe, aby umożliwić odwiedziny naszej strony lub korzystanie z aplikacji oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Mogą to być szczególnie

  • adres IP,
  • treść, data i godzina zapytania,
  • strona internetowa, z której zapytanie było kierowane,
  • żądana strona,
  • przekazana ilość danych,
  • używany typ przeglądarki,
  • system operacyjny,
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki
  • dostawca usług

  internetowych. Przetwarzanie tych danych służy

  • zagwarantowaniu płynnego nawiązania połączenia przez stronę internetową,
  • reklamowaniu naszych usług i produktów,
  • umożliwieniu korzystania z naszych usług,
  • analizie, bezpieczeństwu i stabilności systemu oraz
  • do innych celów administracyjnych.

   Podstawą prawną tego przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

 1. Gromadzenie danych
  Dane osobowe są gromadzone, gdy użytkownik rozpoczyna proces zamówienia, zakłada konto klienta lub subskrybuje newsletter; przy tym zbierane są informacje o użytkowniku i dane konieczne do realizacji procesu. Spośród tych danych przewidziano jako obowiązkowe tylko te informacje, które są konieczne do stosunku umowy. W przypadku korzystania z funkcji powracającego klienta TROTEC® automatycznie zbiera i przechowuje w dziennikach serwera informacje techniczne przekazane nam przez przeglądarkę. Chodzi tu zwłaszcza o dane, które zostały zapisane w tak zwanych plikach cookie (por. akapit „Pliki cookie”) i są konieczne do funkcji serwisowych.

 2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych
  TROTEC® wykorzystuje zebrane dane do czterech zasadniczych celów, przy czym nie wszystkie dane są faktycznie wykorzystywane do wszystkich celów:
  1. dane osobowe i adresowe powiązane z kontem użytkownika (dane główne) są wykorzystywane do utworzenia i realizacji stosunku użytkowania (zamówienia).
  2. Dane o korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych ofert (dane o korzystaniu) wykorzystujemy do technicznej realizacji usług użytkowania (zamówienie uproszczone). Przy tym może się zdarzyć, że w celach rozliczeniowych łączone są dane o korzystaniu z różnych usług.
  3. Po całkowitej realizacji umowy i zapłacie pełnej ceny zakupu dalsze wykorzystywanie danych zostaje zablokowane, a po upływie terminów przechowywania, o których mowa w prawie podatkowym i handlowym, dane zostaną usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie i używanie danych (konto klienta).
  4. Przy subskrypcji newslettera adres e-mail użytkownika jest używany do celów reklamowych, dopóki nie zrezygnuje on z subskrypcji.

 3. Przekazywanie danych osobom trzecim
  TROTEC® przekazuje dane osobowe użytkowników osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy:
  1. przekazywanie jest konieczne do realizacji lub rozliczenia zamówienia, zwłaszcza wtedy, gdy osoba trzecia potrzebuje tych danych do realizacji stosunku umownego (na przykład wystawca karty kredytowej lub firma wysyłkowa; przy tym dane są przekazywane osobom trzecim tylko w takim stopniu, jaki jest konieczny do realizacji usługi).
  2. Jeśli mamy w tym uprawniony interes, w konkretnym przypadku dane osobowe są w ramach ustawowo dopuszczalnych granic przekazywane osobom trzecim, które są ewentualnie upoważnione do weryfikacji ważności wprowadzonych danych (na przykład informacje o karcie kredytowej, numery kont itd.) i zdolności kredytowej. Przy tym dane są przekazywane tylko instytucjom potrzebnym do realizacji. W niektórych przypadkach są to podany przez klienta bank i następujące przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje TROTEC®:

   przedsiębiorstwo weryfikujące kartę kredytową
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   przedsiębiorstwo logistyczne
   Poza tym zgodnie z prawem właściwym instytucje państwowe mogą ewentualnie żądać od nas informacji lub danych do wykonywania swoich ustawowych zadań, np. do celów postępowania karnego.
   Ponadto dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażono na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.a RODO lub zezwala na to ustawa w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.
   Jeśli przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, upewniamy się, że odbiorca danych gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu art. 45 RODO. Jeśli nie ma adekwatnego postanowienia, TROTEC® będzie dbał o to, by odbiorcy danych złożyli odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO i wykorzystuje wyłącznie wzory umów Unii Europejskiej o przekazywanie danych poza UE w aktualnie obowiązującej wersji. Przy przekazywaniu danych do USA TROTEC® będzie działał w kierunku zobowiązania odbiorcy do zachowywania i przestrzegania zasad Privacy Shields (czyli do uznania minimalnego standardu obchodzenia się z danymi osobowymi).

 4. Usuwanie danych
  Jeśli dane nie są już wymagane do wyżej wymienionych celów włącznie z rozliczeniem, zostaną usunięte. Należy pamiętać, że przy każdym usuwaniu dane są najpierw tylko blokowane, a dopiero potem ostatecznie usuwane z opóźnieniem czasowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub ewentualnie zamierzonemu ich uszkodzeniu. Ze względów technicznych dane są ewentualnie duplikowane w plikach zabezpieczenia danych i w kopiach serwisów. Takie kopie też są ewentualnie usuwane dopiero z uwarunkowanym technicznie opóźnieniem czasowym. Poza tym ze względów prawa handlowego i podatkowego istnieje również obowiązek przechowywania przez pewien czas określonych danych o zrealizowanych transakcjach.

Przetwarzanie danych o korzystaniu z naszych ofert
Jeśli użytkownik chce korzystać z naszych usług i produktów, możemy w różnym czasie zażądać podania nam takich danych osobowych, jak


 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres,
 • adres e-mail
 • numer telefonu lub telefonu komórkowego i
 • informacje o karcie

kredytowej.
Dane osobowe są przetwarzane przez nas w poniższych celach i są w tych celach wymagane:

 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. B RODO do wywiązywania się z obowiązków umownych lub do realizacji działań przed zawarciem umowy: do przetwarzania zamówień – między innymi do sprawdzenia tożsamości klienta, do przetwarzania płatności i po to, byśmy mogli oferować obsługę klienta, do korespondencji z klientem, do realizacji roszczeń przez klienta lub przez nas, do zapewnienia administracji technicznej naszej strony internetowej i do zarządzania danymi naszych klientów;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO do wywiązywania się z obowiązków umownych i na podstawie wytycznych ustawowych: aby wysyłać ważne e-maile o korzystaniu ze strony internetowej, o oferowanych produktach i usługach, aktualne informacje o problemach technicznych lub sprawach wiążących się z naszymi obowiązkami ustawowymi lub regulacyjnymi; oraz
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO na podstawie wytycznych ustawowych lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. E RODO w interesie publicznym: aby chronić klientów i nas (włącznie z naszymi przedsiębiorstwami powiązanymi) przed oszustwem oraz do celów weryfikacji tożsamości i wieku.


Korzystanie z formularza kontaktowego
Umożliwiamy skontaktowanie się z nami za pomocą formularza przygotowanego na stronie internetowej. Do korzystania z niego wymagane jest wpisanie prawidłowego adresu e-mail; inne dane są dobrowolne. Przetwarzanie tych danych służy celowi nawiązania kontaktu z nami i ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. A RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez klienta zgody.

Pliki cookie
TROTEC® wykorzystuje na stronie internetowej tzw. „pliki cookie”, czyli mniejsze pliki z informacjami tekstowymi, zapisane na Twoim twardym dysku w czasie pobierania oferty. W pliku cookie zapisywane są informacje, wynikające konkretnie w związku ze specyficznie używanym urządzeniem końcowym. Ale nie oznacza to, że w ten sposób bezpośrednio zdobywamy informacje o tożsamości użytkownika.
Wykorzystujemy pliki cookie po to, by ukształtować nawigację naszej strony i korzystanie z niej w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Potrzebujemy plików cookies po to, by po pomyślnej rejestracji identyfikować i autoryzować użytkownika przez cały czas jego odwiedzin. Te pliki cookie po zakończeniu sesji w przeglądarce są automatycznie usuwane z twardego dysku (sesyjne pliki cookies).

Poza tym wykorzystujemy też pliki cookie, które pozostają na twardym dysku przez pewien czas po sesji w przeglądarce (trwałe pliki cookie). Te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej oraz z naszych usług i produktów, na przykład zapisując określone wpisy i ustawienia tak, by nie było potrzeby ich ciągle powtarzać. Poza tym te pliki cookie umożliwiają nam statystyczną rejestrację korzystania z naszej strony internetowej, służą do optymalizacji naszej oferty i do tego, by kształtować nasze strony internetowe i oferty w sposób bardziej spersonalizowany (zob. też punkt VII niniejszego oświadczenia o ochronie danych). Trwałe pliki cookie są zapisywane na twardym dysku i po zaprogramowanym czasie, który może się różnić w zależności od pliku, są usuwane przez przeglądarkę. Pliki cookie mogą też być plikami stron trzecich (Third Party Cookies), ponieważ obsługuje nas kilku partnerów reklamowych, którzy pomagają w tym, by oferta internetowa i strony internetowe były bardziej interesujące (zob. również tutaj punkt VII niniejszego oświadczenia o ochronie danych).
Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wymienionych celów do obrony naszych uprawnionych interesów i interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Przy (pierwszych) odwiedzinach naszej strony internetowej lub pierwszym użyciu aplikacji informujemy o wykorzystywaniu plików cookie. Można w każdej chwili przerwać wykorzystywanie plików cookie ze skutkiem na przyszłość, usuwając te pliki i odmawiając przyjmowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Dodatkowo można ustawić przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o stosowaniu plików cookies i pozwalać na pliki cookie tylko w konkretnym przypadku, wyłączyć przyjmowanie plików cookie dla określonych przypadków lub nie przyjmować ich wcale oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W tym przypadku możliwe, że nie będzie możliwe pełne korzystanie z naszych usług. Instrukcje dokonywania takich zmian można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z ofert TROTEC®. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie na twardym dysku, wybierając w ustawieniach przeglądarki „nie akceptuję plików cookies”. Można też ustawić przeglądarkę w taki sposób, by przed zapisaniem plików cookie pytała użytkownika o zgodę. Wreszcie można też w każdej chwili usunąć zainstalowane już pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat sposobu działania plików cookie znajdują się w instrukcji producenta przeglądarki.

Prawo do informacji
Oczywiście w każdej chwili klient ma prawo nieodpłatnie otrzymać od firmy TROTEC® informacje o swoich przechowywanych przez nas danych. W przypadku zarejestrowanych użytkowników dane znajdują się na koncie użytkownika i tam można je w każdej chwili sprostować, zablokować lub usunąć. Należy pamiętać, że dane przechowywane offline są usuwane dopiero wtedy, gdy nie są już konieczne do realizacji stosunku umownego. Jeśli nie dokonano rejestracji, należy wysłać do nas e-mail z zapytaniem za pomocą formularza e-mail. W celu całkowitego usunięcia konta użytkownika należy kliknąć tutaj (por. też akapit „Usuwanie danych”).
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma w każdej chwili prawo do informacji o swoich przechowywanych przez nas danych osobowych. Można zwłaszcza żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach przechowywanych danych, kategoriach odbiorców tych danych, planowanym czasie przechowywania, prawie do sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do skargi do organu nadzoru, o pochodzeniu danych, o ile nie zostały one uzyskane od klienta oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji włącznie z profilowaniem i ewentualnie przekonujących informacji o jego szczegółach.
Poza tym zgodnie z art. 16 RODO klient może żądać sprostowania nieprawidłowych danych i zgodnie z art. 17 RODO usunięcia danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wykonania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny albo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Dalej zgodnie z art. 18 RODO klient ma prawo żądać wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale klient odmawia ich usunięcia, a my już nie potrzebujemy tych danych, klient jednak potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożył sprzeciw wobec przetwarzania.

Newsletter i reklama / cofnięcie oświadczenia zgody
Za zgodą klienta, którą może wyrazić w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej, będziemy dostarczać e-mailem lub telefonicznie newsletter lub materiały marketingowe o naszych produktach i usługach lub o produktach i usługach naszych przedsiębiorstw powiązanych, które naszym zdaniem mogą zainteresować klienta.
Można w każdej chwili złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej i zrezygnować z newslettera, klikając w link, dostarczony w każdym e-mailu z newsletterem lub informując nas mailem na adres https://pl.trotec.com/shop/oswiadczenie-o-ochronie-danych.
Zastrzegamy sobie również prawo do wysyłania również bez zgody klienta ofert podobnych do nabytych przez klienta produktów lub usług. Klient ma prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych do celów reklamowych mailem na adres https://pl.trotec.com/shop/oswiadczenie-o-ochronie-danych lub za pomocą odpowiedniego linku w naszym newsletterze, nie ponosząc innych kosztów niż koszty przekazania według taryf podstawowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych do celów wysyłki newsletterów jest art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a lub lit.f RODO.

Bezpieczeństwo danych
TROTEC® ciągle się stara chronić dane klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, nadużyciem lub zniszczeniem. Dane osobowe są dostępne tylko dla tych pracowników, którzy muszą mieć wgląd w te dane, aby prawidłowo wykonywać swoje czynności i możliwie jak najlepiej proponować oferty i produkty. Dane wrażliwe są w procesie zamówienia przekazywane firmie TROTEC® jako zaszyfrowane metodą SSL. W przypadku klientów zarejestrowanych dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła; dlatego prosimy klientów, aby zawsze traktowali informacje dostępowe jako poufne i nie udostępniali ich osobom trzecim. Po każdym skorzystaniu z oferty firmy TROTEC® jako zalogowany użytkownik należy też całkowicie zamknąć okno przeglądarki przed otwarciem innej strony, a zwłaszcza wtedy, gdy używasz komputera wspólnie z innymi osobami, inne osoby mają dostęp do komputera lub korzystasz z publicznego dostępu do łącza internetowego.

Czas przechowywania
Przechowujemy dane osobowe, dopóki jest to konieczne do osiągnięcia konkretnego celu przechowywania. Potem dane zostaną przez nas usunięte, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.c RODO jesteśmy zobowiązani do dłuższego ich przechowywania ze względu na obowiązek przechowywania i dokumentacji, wynikający z prawa podatkowego, handlowego lub innych względów ustawowych albo wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Służby analityczne
Obecnie wykorzystywane służby analityczne:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Jeśli wyrażono zgodę, na tej stronie internetowej jest wykorzystywane Google Analytics, służba analiz sieciowych Google Inc.. Wykorzystanie obejmuje tryb „Universal Analytics”. Dzięki temu możliwe jest przyporządkowanie danych, sesji i interakcji przez kilka urządzeń pseudonimowemu ID użytkownika i w ten sposób analizowanie aktywności użytkownika poza danym urządzeniem.
Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, pliki tekstowe, zapisane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania użytkowników ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookies informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ale w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam skracany. Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o anonimizację IP, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). Przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Bliższe informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/­terms/de.html lub https://policies.google.com/?hl=de.

Cele przetwarzania
Z upoważnienia administratora tej strony internetowej Google będzie używać tych informacji do analizy korzystania przez użytkowników ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywnościach na stronie i do świadczenia administratorowi strony innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu.
Podstawa prawna
Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda użytkownika zgodnie z https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Odbiorcy / kategorie odbiorców
Odbiorcą zebranych danych jest Google.com.
Przekazywanie do państw trzecich
Dane osobowe są przekazywane do USA na warunkach EU-US Privacy Shield na podstawie postanowienia o adekwatności Komisji Europejskiej. Certyfikat można pobrać tutaj.
Czas przechowywania danych
Przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies, znacznikami użytkownika (np. ID użytkownika) lub reklamowymi ID dane są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których czas przechowywania upłynął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.
Prawa osoby, której dotyczą dane
Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość, zapobiegając zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie w tym przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Dodatkowo klient może zapobiec rejestracji wygenerowanych przez plik cookie danych, dotyczących korzystania przez ze strony (włącznie z Twoim adresem IP) przez Google i przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłej rejestracji danych użytkownika przy odwiedzaniu tej strony internetowej. Aby zapobiec rejestracji przez Universal Analytics przez różne urządzenia, należy zrezygnować z plików cookie na wszystkich używanych systemach. Aby pobrać plik cookie opt-out, należy kliknąć tutaj: dezaktywuj Google Analytics.
Można także zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; ale zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Datenschutzerklärung von Google Analytics


Wykorzystanie wtyczek
Na ofercie internetowej firmy TROTEC® są również używane tak zwane wtyczki. W przypadku wyświetlenia wyposażonej w taką wtyczkę strony internetowej firmy TROTEC®, nawiązywane jest połączenie z serwerami danego dostawcy wtyczki i wtyczka jest przy tym pokazywana na stronie internetowej poprzez powiadomienie w przeglądarce Dzięki temu przekazuje się na serwer dostawcy wtyczki informacje na temat stron odwiedzonych przez użytkownika. Jeśli użytkownik posiada konto na stronie dostawcy wtyczki, możliwe jest przyporządkowanie tej informacji do jego osobistego konta użytkownika. W przypadku wykorzystywania funkcji wtyczki (np. kliknięcia „przycisku“, wysłania komentarza) te informacje też są w pewnych okolicznościach przyporządkowywane do konta użytkownika, czemu możesz zapobiec przez wylogowanie się przed skorzystaniem z wtyczki.

Bliższych informacji o gromadzonych danych, możliwości uniknięcia ich gromadzenia i wykorzystywania oraz możliwościach ochrony prywatności użytkownika należy szukać w oświadczeniach o ochronie danych danego dostawcy, które można znaleźć, klikając link przy odpowiedniej nazwie.

Obecnie wykorzystywane usługi wtyczek i inne usługi:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Oświadczenie o ochronie danych Facebooka

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
Oświadczenie o ochronie danych google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Tutaj obowiązuje oświadczenie o ochronie danych google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Wytyczne ochrony danych Twittera

Instagram
Instagram LLC
Przedstawiciele: Kevin Systrom i Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Oświadczenie o ochronie danych Instagrama

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland
Oświadczenie o ochronie danych Pinteresta

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Deutschland
Oświadczenie o ochronie danych rapidmail 1. TROTEC® wykorzystuje przy poszczególnych ofertach system kuponów Sovendus GmbH
  W celu wyboru aktualnie interesującej dla klienta oferty kuponów Trotec pseudonimizuje i szyfruje funkcję skrótu adresu e-mail i adres IP, przekazując je do Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 ust. 1 f RODO). Pseudonimizowana funkcja skrótu adresu e-mail jest wykorzystywana przez Sovendus do uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu wobec reklamy (art. 21 ust.3, art. 6 ust. 1 c RODO). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i z reguły anonimizowany po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 f RODO). Poza tym do celów rozliczeniowych przekazujemy do Sovendus pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia z walutą, ID sesji, kod kuponu i stempel z datą (art. 6 ust. 1 f RODO). Jeśli klient interesuje się ofertą kuponową firmy Sovendus, dla jego adresu e-mail nie ma sprzeciwu wobec reklamy i kliknie on baner z kuponem, wyświetlany tylko w tym przypadku, przekazujemy firmie Sovendus w sposób zaszyfrowany tytuł, imię, nazwisko i adres e-mail klienta w celu przygotowania kuponu (art. 6 ust.1 b, f RODO).

  Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Sovendus można znaleźć we wskazówkach o ochronie danych online pod https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. TROTEC® przy poszczególnych ofertach umieszcza korzystne oferty Sovendus GmbH:
  W celu wyboru interesującej dla klienta regionalnie korzystnej oferty Trotec przekazuje w sposób pseudonimizowany i zaszyfrowany sposób tytuł, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, funkcję skrótu adresu e-mail i adres IP do Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 ust. 1 f RODO). Pseudonimizowana funkcja skrótu adresu e-mail jest wykorzystywana poza tym przez Sovendus do uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu wobec reklamy (art. 21 ust.3, art. 6 ust. 1 c RODO). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i z reguły anonimizowany po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 f RODO).

  Po kliknięciu na korzystną ofertę przesyłamy poza tym do Sovendus w sposób zaszyfrowany imię i nazwisko klienta, jego dane adresowe i adres e-mail w celu przygotowania spersonalizowanej oferty rabatowej przez sprzedawcę produktu (art. 6 ust. 1 b, f RODO).

  Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Sovendus można znaleźć we wskazówkach o ochronie danych online pod https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Oczywiście w uzupełnieniu obowiązują ustawowe regulacje Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o mediach telekomunikacyjnych. Można je zobaczyć, klikając na tekst.

Facebook Pixel / Custom Audience

Wykorzystujemy kod „Conversion Pixel“ firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Za pomocą tej funkcji Facebook Inc. gromadzi dane o korzystaniu z tej strony internetowej (np. informacje o oglądanych artykułach). Te informacje można przyporządkować do użytkownika, korzystając z innych informacji, które Facebook Inc. zapisał o nim np. z powodu posiadania przez niego konta w sieci społecznościowej „Facebook“. Na podstawie informacji, zebranych w ramach tej funkcji mogą się wyświetlać na koncie użytkownika w portalu Facebooku powiązane z zainteresowaniami reklamy naszych ofert (retargeting). Poza tym informacje, zebrane przez tę funkcję mogą być agregowane przez Facebook Inc. I agregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Facebook Inc. do własnych celów reklamowych i do celów reklamowych osób trzecich. Facebook Inc. może np. wnioskować z zachowania użytkownika przy surfowaniu na tej stronie internetowej o określonych zainteresowaniach i wykorzystywać te informacje także do reklamowania ofert podmiotów trzecich. Facebook Inc. może poza tym łączyć informacje, zebrane w ramach tej funkcji z innymi informacjami, które Facebook Inc. zebrał o użytkowniku przez inne strony internetowe i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Facebook“ – firma Facebook może więc mieć zapisany profil użytkownika. Ten profil może być używany do celów reklamowych. Bliższe informacje o ochronie danych w Facebook Inc. znajdują się tutaj:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Klient może zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania usługi Facebook Website Custom Audiences, tutaj: FacebookOpt-Out


Uptain

W celu poprawy interakcji z odwiedzającymi naszą stronę korzystamy z wtyczki Java-Script firmy uptain GmbH (wtyczka uptain). Pozwala nam to na analizę sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej i poprawę kontaktu z klientami (np. przez okno dialogowe). W tym celu zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika, tj. ruchu kursora, czasie pobytu, klikniętych linkach i ewentualnie podanych danych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uprawniony interes marketingu bezpośredniego i udostępniania naszej strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Firma uptain GmbH jako podmiot przetwarzający zamówienie jest przy tym ściśle związana naszymi instrukcjami. Zebrane informacje nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie jesteśmy zobowiązani do tego ustawowo. Jeśli informacje, zebrane przez wtyczkę uptain zawierają dane osobowe, są one usuwane bezpośrednio po wizycie użytkownika na naszej stronie.

Użytkownik może w każdej chwili zdezaktywować wykorzystanie wtyczki uptain za pomocą poniższego linku:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Wykorzystujemy technologię dostawcy Outbrain UK Ltd. („Outbrain”). Umożliwia to nam wskazanie klientowi dalszych treści, które mogłyby go zainteresować na naszej stronie lub na stronach podmiotów trzecich. Wybór i dostarczanie treści odbywa się przez Outbrain. Wymagane do tego informacje są zapisywane w plikach cookie.Pokazywane użytkownikowi treści opierają się na treściach, oglądanych przez niego wcześniej w Internecie. W plikach cookie jest w tym celu zapisywany jednorazowy znacznik (UUID, Universally Unique Identifier), któremu są przyporządkowane informacje o wykorzystywanych urządzeniach i przeglądarkach, o geolokacji i wybieranych treściach; przy tym geolokacja jest ustalana na podstawie adresu IP, skróconego o ostatni oktet. Tak sporządzone profile są pseudonimizowane i nie są łączone z innymi źródłami danych. Nie ma miejsca analiza osobowa. Zapisane informacje są usuwane najpóźniej 60 dni po wybraniu danej strony.Więcej informacji o ochronie danych przez Outbrain można znaleźć na stronie https://www.outbrain.com/legal/privacy. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec wykorzystywania Outbrain, klikając przycisk Opt-Out na stronie https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting (w tym celu proszę przewinąć do pomarańczowego przycisku w dół). Należy pamiętać, że trzeba to zrobić osobno na każdym używanym do odwiedzania naszej strony urządzeniu końcowym.

Plista

Nasza strona internetowa / aplikacja jest wspierana przez technologię firmy plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin. Za pomocą tej technologii możemy mierzyć i poprawiać skuteczność naszych działań reklamowych oraz odpowiednio wynagradzać naszych partnerów reklamowych. W tym celu plista analizuje informacje o zachowaniu użytkowników naszej strony internetowej / aplikacji, którzy wcześniej obserwowali jedno z naszych ogłoszeń reklamowych. Te informacje są gromadzone przez usługę plista za pomocą plików cookie, łączone z przypadkowym znacznikiem (Cookie-ID) lub przekazywane przez nas razem z identyfikatorem Advertising-ID (IDFA lub inne) do firmy plista (w środowiskach aplikacji mobilnych). Bliższe informacje na ten temat i o ochronie danych firmy plista znajdują się na stronie https://www.plista.com/de/about/privacy/. Oczywiście w każdej chwili można zdezaktywować usługę plista, na przykład deklarując rezygnację na stronie https://www.plista.com/de/about/opt-out/ lub zdezaktywować w ustawieniach ochrony danych urządzenia funkcję „Ad Tracking” (dla aplikacji mobilnych).

Stan na listopad 2019