Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy dla klientów działających prywatnie nie ma zastosowania do klientów firmowych

Klient ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyn.
Termin odwołania wynosi 30 dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęła towary w posiadanie.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
faks: +48 22 3075361
e-Mail: online-pl@trotec.com
w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksu czy e-maila) o postanowieniu odstąpienia od tej umowy. Można do tego użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów, które nie były wcześniej wykonane i których produkcja przebiega na podstawie indywidualnych wyborów lub instrukcji konsumenta lub które są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, a także umów dostawy towarów zapieczętowanych, które ze względów ochrony zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie została z nich zdjęta pieczęć.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas standardowa, najbardziej ekonomiczna dostawa) niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęło do nas powiadomienie o odwołaniu tej umowy. Do zwrotu tej płatności użyjemy tego samego środka płatniczego, którego użyto przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie naliczamy kosztów tego zwrotu płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do chwili otrzymania towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia dowodu, że odesłano towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary nadające się do wysyłki w paczce

Należy odesłać lub przekazać towary niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym powiadomiono nas o odstąpieniu od tej umowy, pod adresem: 

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg
Termin zostaje zachowany w przypadku wysłania towarów przed upływem 30 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Towary nienadające się do wysyłki w paczce

Odbieramy takie towary. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów w wysokości 79 euro.

Klient musi pokryć koszty ewentualnej utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana działaniami, które nie są konieczne do sprawdzenia ich własności, cech i sposobu działania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy